Algemene voorwaarden

I. Definities

Hondengedragscoach: Nienke Melissen, gevestigd te Kamperland en ingeschreven onder nummer 65258061 bij de Kamer van Koophandel.
Postadres: Couwdorpseweg 28, 4438 NA Driewegen
Bezoekadres: Sint Felixweg 3, 4493 PR Kamperland
Cliënt: de eigenaar van de hond, die de gedragscoach opdracht geeft inzake het afleggen van een consult/traject en/of lessen/workshop volgt.

 

II. Algemeen

 

Alle tussen de gedragscoach en de cliënt gemaakte afspraken en/of te sluiten
overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

1. De gedragscoach zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat de gedragscoach niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.

2. De gedragscoach zal de cliënt (minimale leeftijd 18 jaar) en hond naar beste vermogen begeleiden.

3. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de gedragscoach ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

 

III. Adviezen, therapieën en training

 

1. Een cliënt kan ten aanzien van het gedrag van zijn/haar hond advies vragen aan de gedragscoach.

2. Het verkregen advies is gebaseerd op de scholing, uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van de gedragscoach.

3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de gedragscoach. De cliënt blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.

4. De gedragscoach kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.

5. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.

6. De gedragscoach is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren indien deze niet mee wil of kan werken aan een opgesteld trainingsplan.

7. Een consult, begeleidingstraject, het volgen van lessen of het gebruik van trainingsmateriaal of trainingsproducten, geschieden op eigen risico van de cliënt. De gedragscoach kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal.

 

IV. Betaling/afspraken

 

1. Gemaakte afspraken tussen de gedragscoach en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van tevoren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.

2. De gedragscoach behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van de cliënt.

3. Indien door ziekte of overmacht van de gedragscoach een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt de gedragscoach er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.

4. Betaling door de cliënt dient steeds te geschieden binnen 5 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.

5. Honden die een privé-training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten. De gedragscoach is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten. gevolge van de therapie/ behandeling.

6. Alle door de gedragscoach verstrekte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragscoach worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

 

V. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

 

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, als één van hen van mening is dat de opdracht niet meer kan worden uitgevoerd conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij bekend te worden gemaakt.

2. Als door de cliënt tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door de opdrachtnemer, heeft de gedragscoach desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

3. De gedragscoach mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. De gedragscoach houdt in dat geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.